Privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

1.1.  Ši privatumo politika (toliau – Politika) reglamentuoja UAB „DR Klinika“, į. k. 302248912, buveinės adresas: A. Mickevičiaus g. 2, 08119 Vilnius, Lietuva (toliau – mes, Duomenų valdytojas), vykdomo asmens duomenų tvarkymo principus ir tvarką bei Duomenų valdytojo valdomos interneto svetainės https://www.drklinika.lt/lt/ (toliau – Interneto svetainė) veikimo sąlygas.
1.2.  Mes siekiame užtikrinti, kad mūsų Interneto svetainės lankytojai (toliau – Svetainės lankytojai), asmenys, sudarę su Duomenų valdytoju sutartis dėl sveikatos priežiūros paslaugų teikimo (toliau – Pacientai) ir kiti asmenys, kurių asmens duomenis tvarkome, visiškai pasitikėtų mūsų paslaugomis bei būtų skaidriai informuoti apie tai, kaip mes tvarkome jų duomenis. Todėl labai svarbu, kad Jūs atidžiai susipažintumėte su šia Politika, kurioje Jūs rasite informaciją apie tai, kaip mes renkame ir naudojame (arba pageidaujame rinkti ir naudoti) Jūsų asmens duomenis.
1.3.  Duomenų valdytojas vadovaujasi šiais duomenų tvarkymo principais:

1.3.1.  Asmens duomenys turi būti Duomenų subjekto atžvilgiu tvarkomi teisėtu, sąžiningu ir skaidriu būdu (teisėtumo, sąžiningumo ir skaidrumo principas);
1.3.2.  Asmens duomenys turi būti renkami nustatytais, aiškiai apibrėžtais bei teisėtais tikslais ir toliau netvarkomi su tais tikslais nesuderinamu būdu; tolesnis duomenų tvarkymas archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais nėra laikomas nesuderinamu su pirminiais tikslais (tikslo apribojimo principas);
1.3.3.  Asmens duomenys turi būti adekvatūs, tinkami ir tik tokie, kurių reikia siekiant tikslų, dėl kurių jie tvarkomi (duomenų kiekio mažinimo principas);
1.3.4.  Asmens duomenys turi būti tikslūs ir prireikus atnaujinami; turi būti imamasi visų pagrįstų priemonių užtikrinti, kad asmens duomenys, kurie nėra tikslūs, atsižvelgiant į jų tvarkymo tikslus, būtų nedelsiant ištrinami arba ištaisomi (tikslumo principas);
1.3.5.  Asmens duomenys turi būti laikomi tokia forma, kad duomenų subjektų tapatybę būtų galima nustatyti ne ilgiau, nei tai yra būtina tais tikslais, kuriais asmens duomenys yra tvarkomi; asmens duomenis galima saugoti ilgesnius laikotarpius, jeigu asmens duomenys bus tvarkomi tik archyvavimo tikslais viešojo intereso labui, mokslinių ar istorinių tyrimų tikslais arba statistiniais tikslais, įgyvendinus atitinkamas technines ir organizacines priemones, reikalingas siekiant apsaugoti duomenų subjekto teises ir laisves (saugojimo trukmės apribojimo principas);
1.3.6.  Asmens duomenys turi būti tvarkomi tokiu būdu, kad taikant atitinkamas technines ar organizacines priemones būtų užtikrintas tinkamas asmens duomenų saugumas, įskaitant apsaugą nuo duomenų tvarkymo be leidimo arba neteisėto duomenų tvarkymo ir nuo netyčinio praradimo, sunaikinimo ar sugadinimo (vientisumo ir konfidencialumo principas);
1.3.7.  Duomenų valdytojas yra atsakingas už tai, kad būtų laikomasi aukščiau nurodytų principų, ir turi sugebėti įrodyti, kad jų yra laikomasi (atskaitomybės principas).

1.4.  Ši Politika sudaryta vadovaujantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, toliau – BDAR), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu, kitais Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktais.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas

2.1.  Pateikdamas(-a) savo asmens duomenis, Jūs suteikiate mums teisę rinkti, kaupti, sisteminti, naudoti ir tvarkyti šioje Politikoje numatytais tikslais visus asmens duomenis, kuriuos tiesiogiai ar netiesiogiai pateikiate lankydamiesi Interneto svetainėje ir naudodamiesi mūsų paslaugomis.
2.2.  Jei nesutinkate su šia Politika ir joje aprašytu asmens duomenų tvarkymu, prašome nesilankyti Interneto svetainėje ir/ar nesinaudoti mūsų paslaugomis.
2.3.  Jūs galite nuspręsti nepateikti mums tam tikros informacijos, tačiau tokiu atveju galite netekti galimybės naudotis mūsų paslaugomis.
2.4.  Jūs esate atsakingas(-a), kad Jūsų pateikiami duomenys būtų tikslūs, teisingi ir išsamūs. Žinomai neteisingų duomenų pateikimas yra laikomas Politikos pažeidimu. Jeigu pasikeičia pateikti duomenys, Jūs privalote nedelsdamas(-a) juos ištaisyti, o nesant galimybės tai padaryti, apie tai informuoti Duomenų valdytoją. Mes jokiomis aplinkybėmis nesame atsakingi už žalą, atsiradusią Jums ir (ar) tretiesiems asmenims dėl to, jog Jūs nurodėte neteisingus ir (ar) neišsamius asmens duomenis arba nesikreipėte dėl duomenų papildymo ir (ar) pakeitimo jiems pasikeitus.

3. Asmens duomenų tvarkymas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu

3.1.  Duomenų valdytojas asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslu automatizuotu ir ne automatizuotu būdu tvarko Pacientų pateikiamus asmens duomenis. Tuo atveju, jei Pacientas yra atstovaujamas kito asmens, Duomenų valdytojas tvarko ir Paciento atstovo asmens duomenis, nes toks tvarkymas būtinas siekiant sudaryti sąlygas Duomenų valdytojui teikti atstovaujamam Pacientui savo paslaugas.

3.2.  Duomenys gaunami tiesiogiai iš Pacientų ir/ar jų atstovų.

3.3.  Duomenų valdytojas prieigą prie asmens duomenų gali suteikti IT aptarnavimo, skaitmeninio turinio valdymo ir buhalterinės apskaitos paslaugas teikiančioms bendrovėms bei kitoms bendrovėms teikiančioms konkrečias paslaugas mūsų užsakymu, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai ir atitinkamai tvarkančioms asmens duomenis mūsų vardu. Šių
bendrovių galimybė naudoti Jūsų informaciją yra ribota; jos negali šios informacijos naudoti kitais nei konkrečių paslaugų teikimo mums tikslais.

3.4.  Duomenų valdytojas Pacientų duomenis taip pat gali pateikti ir savo veiklos partneriams (laboratorijoms, chirurginių operacijų paslaugų teikėjams ir kt.), kai tai būtina siekiant suteikti Pacientui reikiamas asmens sveikatos priežiūros paslaugas.

3.5.  Teisiniais Pacientų ir Pacientų atstovų duomenų tvarkymo Duomenų valdytojo teikiamų paslaugų teikimo tikslais pagrindais yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies b) punktas – tvarkymas yra reikalingas sutarties sudarymui bei vykdymui; c) punktas – tvarkymas reikalingas vykdyti Duomenų valdytojui taikomas teisines prievoles.

3.6.  Pacientų duomenys apie sveikatą tvarkomi BDAR 9 straipsnio 2 dalies h) punkto (tvarkymas reikalingas sveikatos priežiūros paslaugų teikimui ar gydymui pagal sutartį) pagrindu.

4. Asmens duomenų tvarkymas reagavimo į užklausas ir registracijos tikslais

4.1.  Mes sudarome galimybę interesantams (Svetainės lankytojams ir mūsų Facebook paskyros lankytojams) pateikti užklausas ir registruotis konsultacijoms el. paštu, telefonu ir rašant žinutes mūsų Facebook paskyroje.

4.2.  Duomenys gaunami tiesiogiai iš interesantų, o taip pat iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų, kai interesantas prie jų prisijungia, pavyzdžiui, prie paskyros “Facebook” tinkle. Duomenys nėra perduodami tretiesiems asmenims. Prieiga prie asmens duomenų gali būti suteikta IT aptarnavimo paslaugas teikiančioms bendrovėms, veikiančioms kaip duomenų tvarkytojai.

4.3.  Teisiniu tokio duomenų tvarkymo pagrindu yra BDAR 6 str. 1 dalies f) punktas – teisėtas mūsų interesas pateikti atsakymus ir susisiekti su interesantais, susidomėjusiais mūsų teikiamomis paslaugomis, o taip pat užregistruoti konsultacijoms.

5. Asmens duomenų tvarkymas kandidatų į darbo vietas atrankos tikslais

5.1.  Tuo atveju, jei nuspręsite kreiptis į mus siekdami dalyvauti personalo atrankoje, Duomenų valdytojas atrankos į darbo vietas tikslais tvarkys Jūsų kaip kandidato(-ės) savanoriškai pateiktus Jūsų gyvenimo aprašyme ir/ar kituose dokumentuose esančius duomenis.
5.2.  Duomenys gaunami tiesiogiai iš kandidatų į darbo vietas ir nėra perduodami tretiesiems asmenims.
5.3.  Teisiniai tokio asmens duomenų tvarkymo pagrindai yra BDAR 6 straipsnio 1 dalies a) punktas – Jūsų sutikimas, duotas Jums pateikiant savo duomenis; b) punktas – tvarkymas siekiant imtis veiksmų Jūsų kaip kandidato(-ės) iniciatyva prieš sudarant sutartį.

6. Asmens duomenų saugojimo tvarka ir terminai

6.1.  Tvarkydamas ir saugodamas asmens duomenis, Duomenų valdytojas įgyvendina organizacines ir technines priemones, skirtas užtikrinti asmens duomenų apsaugą nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad nors imamės adekvačių priemonių užtikrinti tvarkomų asmens duomenų saugumą, nė viena interneto svetainė, internetu atliekama operacija, kompiuterių tinklas, informacinė sistema, duomenų bazė ar belaidis ryšys nėra visiškai saugūs.
6.2.  Kandidatų į darbo vietas atrankų metu surinktus asmens duomenis saugome 6 mėnesius nuo atrankos į darbo vietą pabaigos tam, kad galėtume kreiptis į Jus pakartotinai atsilaisvinus darbo vietai, o po to jie sunaikinami.
6.3.  Gavę Jūsų užklausą mes joje pateiktus duomenis tvarkome tiek, kiek yra reikalinga siekiant atsakyti į užklausą ir palaikyti kontaktą bei, jei pageidaujate užsiregistruoti apsilankymui pas specialistą, iki tol, kol duomenys reikalingi registracijai administruoti. Tuo atveju, jei užklausą pateikęs asmuo užsiregistruoja mūsų paslaugų teikimui, asmens duomenis toliau tvarkome sveikatos priežiūros paslaugų teikimo tikslais ir, atitinkamai, vadovaujamės Politikos 6.4. punkte nurodytų terminų.
6.4.  Sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir administravimo paslaugų teikimo tikslais tvarkomus duomenis tvarkome vadovaudamiesi LR sveikatos apsaugos ministro 1999 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. 515 patvirtintais privalomų sveikatos statistikos apskaitos ir kitų tipinių formų, pildomų sveikatos priežiūros įstaigose, sąrašu ir saugojimo terminais.

7. Informacija apie naudojamus slapukus

7.1  Jums lankantis Interneto svetainėje, mes norime pateikti tokį turinį ir suteikti tokį funkcionalumą, kuris atitiktų Jūsų poreikius. Tam mes naudojame slapukus (angl. cookies). Slapukai yra mažos apimties tekstiniai failai, saugomi Jūsų naršyklėje ar įrenginyje (asmeniniame kompiuteryje, mobiliajame telefone ar planšetiniame kompiuteryje).
7.2.  Slapukų pagalba mes siekiame užtikrinti malonesnę patirtį asmenims, naršantiems Interneto svetainėje bei tobulinti pačią Interneto svetainę.
7.3.  Slapukus, naudojamus mūsų Interneto svetainėje, galima sugrupuoti į šiuos tipus:

7.3.1.  Svetainės veikimui būtini slapukai yra skirti tam, kad Interneto svetainė galėtų atlikti pagrindines funkcijas. Šie slapukai leidžia Jums naršyti svetainėje ir naudotis pageidaujamomis jos funkcijomis, pavyzdžiui, suteikia galimybę atlikti rezervacijas;
7.3.2.  Veiklos (analitiniai) slapukai renka anoniminę informaciją apie tai, kaip lankytojai naudoja svetainę. Pateikdami informacijos apie aplankytas sritis, svetainėje praleistą laiką ir bet kokias iškilusias problemas, pavyzdžiui, klaidos pranešimus, šie slapukai padeda mums suprasti, kaip lankytojai elgiasi svetainėje. Ši informacija padeda mums pagerinti Interneto svetainės veikimą;
7.3.3.  Funkciniai slapukai pagerina jūsų patirtį svetainėje;Trečiųjų šalių reklamos slapukai naudojami norint pasirinkti reklamavimą pagal tai, kas aktualu naudotojams, patobulinti ataskaitų apie kampanijos našumą teikimą ir nerodyti skelbimų, kuriuos naudotojas (-a) jau matė, prisiminti naujausias paieškas, ankstesnes sąveikas su reklamuotojo skelbimais ar paieškos rezultatais ir apsilankymus reklamuotojo svetainėje. Tai padeda trečiosioms šalims rodyti personalizuotas reklamas.

7.4.  Detali informacija apie naudojamus slapukus:

Slapuko pavadinimas Duomenų tvarkymo tikslas Sukūrimo momentas Galiojimo laikas Naudojami duomenys Papildoma informacija
pll_language

Sąlygų interneto svetainės kalbai pasirinkti sudarymas.

Įeinant į Interneto svetainę 1 metai Pasirinktos kalbos kodas ISO 639-1 formatu
1P_JAR

Statistika ir „Google“ atliekamas reklamų personalizavimas.

Įeinant į Interneto svetainę 1 mėn. Unikalus ID numeris Daugiau informacijos apie „Google“ naudojamus slapukus (lietuvių kalba); https://policies.google.com/technologies/types?hl=lt
APISID

HSID

SAPISID

SSID

Nuostatų ir informacijos išsaugojimas kiekvieną kartą Jums lankantis tinklalapiuose, kuriuose yra „Google“ paslaugos.

Įeinant į Interneto svetainę 2 metai Unikalus ID numeris
NID

Slapukas, suteikiantis unikalų ID, kurį „Google“ naudoja įsiminti Jūsų pasirinkimus ir kitą reikšmingą informaciją, o taip pat pateikti personalizuotas reklamas, paremtas naujausiomis paieškomis ir ankstesnėmis sąveikomis.

Įeinant į Interneto svetainę 6 mėn. Unikalus ID numeris
SID

SIDCC

Slapukai, skirti įsiminti Jūsų pasirinkimų peržiūrint tinklapius su „Google“ žemėlapiais.

Įeinant į Interneto svetainę 2 metai

3 mėn.

Unikalus ID numeris

 

7.5.  Jūs galite ištrinti arba blokuoti slapukus pasirinkęs(-usi) atitinkamus nustatymus savo naršyklėje, leidžiančius atsisakyti visų ar dalies slapukų. Žinotina, kad naudojantis tokiais naršyklės nustatymais, kurie blokuoja slapukus (įskaitant būtinus slapukus), Jums gali iškilti problemų naudojantis visomis ar dalimi Interneto svetainės funkcijų. Norėdami daugiau sužinoti, kaip valdyti slapukus, apsilankykite adresu: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

8. Duomenų subjektų teisės

8.1.  Jūs kaip duomenų subjektas turite teisę bet kada, pateikęs(-usi) rašytinį prašymą, įgyvendinti šias teises:

8.1.1  Teisę susipažinti su mūsų tvarkomais Jūsų asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;
8.1.2.  Teisę reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius savo asmens duomenis;
8.1.3.  Teisę reikalauti sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant teisės aktų ir šios Politikos sąlygų;
8.1.4.  Teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi ir atšaukti savo sutikimą tvarkyti asmens duomenis (kai duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu);
8.1.5.  Teisę į duomenų perkeliamumą (gauti susijusius tiesiogiai pateiktus asmens duomenis susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu).

8.2.  Tiek, kiek asmens duomenų tvarkymas grindžiamas sutikimu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti sutikimą nedarydami poveikio sutikimu grindžiamo duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui.
8.3.  Jūs galite pasinaudoti savo turimomis teisėmis pateikdamas(-a) mums rašytinės formos prašymą el. paštu info@drklinika.lt, paštu adresu A. Mickevičiaus g. 2, 08119 Vilnius, Lietuva, arba tiesiogiai atvykęs(-usi) į Duomenų valdytojo buveinę.
8.4.  Duomenų valdytojas pateiks atsakymą ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių. Tokiu atveju mes per vieną mėnesį nuo prašymo gavimo informuosime Jus apie tokį pratęsimą, kartu pateikdami vėlavimo priežastis.
8.5.  Jei nesate patenkintas(-a) mūsų atsakymu ar manote, kad tvarkome Jūsų asmens duomenis nesilaikydami teisinių reikalavimų, Jūs galite pateikti skundą priežiūros institucijai – Lietuvos Respublikos Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

9. Trečiųjų šalių atliekamas asmens duomenų tvarkymas

9.1.  Tam tikrais atvejais mes galime atskleisti Jūsų informaciją kitiems, nei aukščiau aprašyta, subjektams:

9.1.1.  Norėdami nepažeisti įstatymų arba reaguodami į privalomą teismo proceso reikalavimą (pvz., gavę teismo įpareigojimą pateikti duomenis);
9.1.2.  Norėdami patvirtinti savo veiksmų teisėtumą;
9.1.3.  Norėdami apsaugoti savo teises, turtą ar užtikrinti jų saugumą;
9.1.4.  Kitais atvejais su Jūsų sutikimu arba teisėtu Jūsų prašymu.

9.2.  Bet kokie Jūsų mums pateikti asmens duomenys teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais gali būti perduoti kompetentingoms valdžios institucijoms.
9.3. Mūsų paslaugos yra nuorodos tam tikruose internetiniuose puslapiuose, kuriuose gali būti talpinama ta pati informacija, kaip ir Interneto svetainėje, nes mes esame internetinių puslapių (socialinių tinklų) paskyrų valdytoju. Visgi, turite atkreipti dėmesį į tai, kad visą informaciją, kurią mums pateikiate socialinio tinklo priemonėmis (įskaitant pranešimus, laukelių „Like“ („Patinka“) ir „Follow“ („Sekti“) naudojimą, bei kitą komunikaciją), kontroliuojame ne mes, o atitinkamo socialinio tinklo valdytojas.
9.4.  Interneto svetainėje pateikiamos nuorodos į mūsų paskyras socialiniuose tinkluose. Naudojantis trečiųjų šalių paslaugomis, pavyzdžiui, lankantis mūsų paskyroje „Facebook“ socialiniame tinkle, gali būti taikomos trečiųjų šalių sąlygos. Todėl naudojantis tokių trečiųjų šalių paslaugomis rekomenduojama susipažinti su jų taikomomis sąlygomis. Socialiniame tinkle „Facebook“ Duomenų politika pateikiama adresu https://www.facebook.com/policy.php.
9.5.  Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad Interneto svetainėje gali būti nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto tinklalapius, ir kad mes nesame atsakingi už tokių interneto tinklalapių turinį ir/ar jų naudojamus privatumo politikos užtikrinimo metodus, todėl prieš pateikdamas(-a) kokią nors informaciją apie save kitame interneto tinklapyje turėtumėte susipažinti su atitinkamo interneto tinklalapio taisyklėmis, privatumo politika ir kita pateikiama informacija.

10. Baigiamosios nuostatos

10.1  Su šia Politika susijusiems teisiniams santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.
10.2.  Duomenų valdytojas turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti Politiką.
10.3.  Ši Politika peržiūrima ir, esant reikalui, atnaujinama, ne rečiau kaip kartą per dvejus metus. Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.
10.4.  Jei turite su asmens duomenų apsauga susijusių klausimų, maloniai prašome kreiptis el. paštu info@drklinika.lt, paštu adresu A. Mickevičiaus g. 2, 08119 Vilnius, Lietuva, arba tiesiogiai atvykęs(-usi) į Duomenų valdytojo buveinę.
10.5.  Politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo Interneto svetainėje dienos.

?